Email support

info@van-elterenservices.com

Telefoon

+31 (0)181 46 50 10

Openingstijden

Ma – Vr 08:00 – 17:00

Safety, ARBO, welzijn en milieu

Safety
Het werk aan of in de nabijheid van elektrotechnische installaties is niet helemaal ongevaarlijk. Daarom hebben wij veel aandacht voor de risico’s die voorkomen bij onze werkzaamheden. Voordat we met de werkzaamheden beginnen wordt er een inventarisatie gemaakt van de mogelijk optredende risico’s. Hierna wordt gekeken op welke manier wij deze mogelijke risico’s kunnen weghalen of verminderen. De leidinggevende bewaakt de maatregelen die hiervoor zijn opgesteld. Ook het voorlichten en opleiden van het personeel draagt bij tot het bewustzijn van de gevaren. Zo hebben alle medewerkers minimaal de opleiding VVA-1 gevolgd en bespreken we in de maandelijkse toolboxmeeting een veiligheidsonderwerp. Tijdens deze bijeenkomst met alle medewerkers evalueren wij de ervaringen van de afgelopen maand. Zo werken wij continue aan de veiligheid en verbetering van de veiligheidsomstandigheden voor ons personeel en derden.

 

ARBO
Arbeidsomstandighedenzorg is voor een belangrijk deel gericht op de beïnvloeding van het menselijk gedrag. De directie ziet het als haar taak veilig gedrag te stimuleren en onveilig gedrag te remmen. Door het succes van veilig gedrag te benadrukken en de mogelijkheid voor onveilig gedrag te bemoeilijken werken wij aan het vormen van gemotiveerde medewerkers waarvoor veiligheid, gezondheid en milieu een “tweede natuur” is geworden.

 

Welzijn
Als gevolg van technische- en maatschappelijke ontwikkelingen is het besef gegroeid dat arbeidsomstandigheden voor een belangrijk deel worden bepaald door factoren die te maken hebben met de inhoud en organisatie van het werk. Gebrek aan afwisseling in het werk, tijdsdruk en agressie zijn factoren waar wij veel aandacht aan besteden. In de, bij gezondheid besproken functie gebonden risico-inventarisatie komt ook de functie-inhoud van onze medewerkers aan bod. Tevens zorgen we voor afwisseling in het werk en de mogelijkheid voor de werknemer om zich in zijn werk te kunnen ontwikkelen. Regelmatig houden wij informatieavonden waarin met collega’s van gedachte kan worden gewisseld over de arbeidsomstandigheden.

 

Milieu
Ook Van Elteren Services B.V. wil bijdragen aan een gezonde toekomst van onze maatschappij. Dus besteden wij zorg aan het voorkomen van lucht-, water-, en bodemverontreiniging. Mochten er desondanks toch calamiteiten voordoen dan zullen wij de schade, ten gevolge hiervan, tot een minimum beperken. Binnen het beleid zijn regels opgesteld waarin de bescherming van het Milieu een voortdurende zorg en verantwoordelijkheid is van alle medewerkers.

Van Elteren Services B.V. beschikt over een gecertificeerd integraal KAM-zorgsysteem.